Uppföljning och information

Styrgruppen – stöd till de lokala parterna

De centrala parterna, BAO och Finansförbundet, har bildat en styrgrupp som leder ar­betet på central nivå. Styrgruppen kan ge råd och stöd till de lokala parterna och ar­betsgruppen. Arbetsgivarens eller Finansförbundets representant kan vända sig till BAO respektive Finansförbundet centralt i frågor som rör arbetet med att åtgärda osakliga löneskillnader.

BAO och Finansförbundet har ett ansvar och ett intresse av att arbetet med projektet Lika lön på företagen ger effekt. Därför kommer styrgruppen att hålla sig informerad om hur de lokala parternas arbete går. Styrgruppen granskar också årligen arbetets inverkan på den centrala partsgemensamma statistiken genom att följa utvecklingen av det relativa löneläget mellan kvinnor och män inom olika arbetsområden. De tio största yrkena i branschen granskas särskilt. De centrala parterna kommer tar även fram central statistik till stöd för de lokala parternas arbete samt hjälper i övrigt de lokala parterna vid behov.