Så jobbar bankkoncernerna för jämställda löner

Nordea: Öronmärkta pengar i årets lönesamtal

Ännu kvarstår osakliga skillnader, Nordea är ännu inte i mål. Men många har fått bra påslag på lönen i Lika lön-arbetet.

— Vi har gjort lönekartläggning för 2014 och efter det bestämt vilka grupper som är prioriterade 2015. Det finns öronmärkta pengar till lika lön i lönesamtalen nu i maj, och cheferna har fått reda på vilka yrkesgrupper som är prioriterade, säger Lars Lindgren som är en av Finansförbundets representanter i Nordeas Lika lön-arbete.

Osakliga löneskillnader finns över hela linjen – alla har varit lika duktiga på att sätta fel löner, som Lars Lindgren uttrycker det. Han är rätt ny i arbetsgruppen och tycker arbetet är givande. Det har gått framåt och alla strävar mot samma mål, viljan finns där.

— Sedan är det en sak att se och tycka till om skillnaderna på totalen. För att rätta till felaktigheter ska vi ner på individnivå på varje arbetsplats, och då blir det inte så lätt. Jag önskar verkligen att detta arbete gick fortare för det är fruktansvärt orättvist som det är nu, säger han.

Samtidigt med att vissa lönegap täpps till kan nya uppstå, och Lars Lindgren är livrädd för att män ska ta tillbaka de framgångar projektet nått. Lönekartläggningar måste fortsättningsvis göras varje år och budskapet om att inga osakliga löneskillnader får finnas måste hamras in hos alla.

Cecilia Westberg, teamledare på HR i Nordea och ordförande i den partgemensamma kommittén för jämställdhet och mångfald, anser också att styrgruppens arbete fungerar bra. Både Finansförbundet och Saco ingår i gruppen. Cecilia Westberg vill inte avslöja några exakta siffror, men säger:

— Det är ganska betydande belopp som betalats ut hittills och för flera yrkesgrupper närmar vi oss målet. Samtidigt ser vi att det inte är överallt som avsatta belopp används. Vi har viss rotation på medarbetare och jobbar därför hela tiden med frågan.

Det allra största jobbet handlar trots allt om att ändra attityderna, menar Cecilia Westberg.

— Löner avspeglar den föreställning vi har om män och kvinnor. Något som blivit tydligt är att vi värderar män och kvinnor olika utifrån den potential vi anser oss se hos dem, säger Cecilia Westberg.

SEB: Ökat engagemang och kunskap ska rättställa lönerna

Genuskunskap, främst till chefer, är vägen framåt i SEB.

— Engagemanget och intresset i organisationen för Lika lön är bra. Det är den stora vinsten med projektet, säger Birgitta Arvidsson-Ericsson och Annika Isenborg som är Finansförbundets representanter i Lika lön-styrgruppen hos SEB.

Banken har under tidigare år gjort satsningar för att få bort ojämställda löner. Men man är inte i mål.

— Genom att ta in en konsult för att säkerställt kvalitén i arbetet för lika lön visar banken att SEB menar allvar och vill komma så långt det bara går i frågan. Vi är överens om att där osakligheter har konstaterats ska pengar betalas ut och det sker också nu, säger Birgitta Arvidsson-Ericsson.

Arbetet framåt handlar både om att inte ramla tillbaka, att hålla undan för rekylen, och att arbeta med kommunikation och fördjupa kunskapen i genusfrågor, framför allt hos chefer.

— Det handlar om att coacha cheferna så att de inte kompenserar männen i nästa steg. Vi vill inte skuldbelägga chefer, i och med att vi kan se att problemen är strukturella. Men det gäller att göra rätt framöver, säger Annika Isenborg.

SEB:s personaldirektör Ulf Peterson tycker att de årliga lönekartläggningarna gjort att flera viktiga slutsatser kunnat dras – som inte bara har en påverkan på lön utan på jämställdhetsarbetet i stort.

— En av de viktigaste anledningarna till löneskillnader mellan män och kvinnor är att det finns en skev könsfördelning inom många befattningar. Detta ser vi som ett problem som vi arbetar aktivt med från ett talanghanteringsperspektiv, säger han.

För att analysera och identifiera osakliga löneskillnader har gruppen partsgemensamt tagit fram en metod som innebär att man djupdyker på individnivå, roll för roll, med särskilt fokus på hur ingångslöner sätts och hur lönerna utvecklats över tid för kvinnor som arbetat länge i banken.

— Vi har aktivt gått in och korrigerat löner när vi sett en ojämnställdhet i lönesättningen. Därutöver har vi arbetat fram en ambitiös utbildningsplan med fokus på jämställd lönesättning inför våra årliga lönerevisioner. Detta har resulterat i att medvetenheten ökat, och vi ser mer enhetligt satta ingångslönenivåer med endast ett mycket litet antal osakligheter, säger Ulf Peterson.

Handelsbanken: Så gott som i mål

Att få bort osakliga löneskillnader är inget man kan bockat av som färdigt. Men i Handelsbanken har Finansförbundet och banken tagit i hand på att första delen av jobbet är avklarat med gott resultat.

Parterna är nöjda med det genomförda Lika lön-arbetet enligt avtalet 2011-2014. Har därmed det fantastiska hänt att man är i mål, att det inte längre finns osakliga löneskillnader i Handelsbanken? Nja, bankens personalchef, Peter Magnusson, tonar ner segerglädjen.

— Nej, detta är en evig fråga som vi fortsätter jobba med, den går inte att bocka av som färdig. Vi fortsätter göra lönekartläggningar varje år och så är det nästa steg med att likvärdigt arbete som ska genomföras. Men vi har en milsten på plats i och med att vi genomfört de åtgärder vi lovat göra, säger han.

Det stora arbetet i Lika lön har gjorts på regional nivå i Handelsbanken. I Regionbank Stockholm är det Anne Reis som medverkat från Finansförbundets sida.

— I höstas justerade vi lönerna för de kvinnor vi ansåg låg fel ur ett statistiskt perspektiv, säger hon.

Hon berättar att det inför lönesamtalen hösten 2014 gick ut tydlig information till cheferna att de måste se upp så att påslagen för osakliga skillnader inte påverkar prestationspåslagen i lönesamtalen.

— Jag kan aldrig vara säker på att alla 800 medlemmar i Regionbank Stockholm har rätt lön men jag kan känna mig tillfreds med att vi faktiskt rättat till de felaktigheter vi kunna se. Nu pågår årets lönekartläggning som även innefattar en uppföljning av det arbete vi gjorde i höstas inför 2014 års lönesamtal.

———
Artikeln är från tidningen Finansliv. Läs mer här…