Räknesnurran_beta

När BESTA-kodningen har kvalitetssäkrats ska de lokala parterna varje år räkna fram ett fiktivt jämställdhetsutrymme. Syftet är att säkerställa att det finns förutsättningar att uppnå målet för arbetet med att åtgärda osakliga löneskillnader. Jämställdhetsutrymmet utgör en matematisk beräkning och ska inte ses som en beskrivning av faktiska och konstaterade osakliga löneskillnader.

Utrymmet räknas ut på följande sätt (om inte lokala parter enas om annat)

  1. Kvinnors respektive mäns medellöner mäts för de anställda i de största BESTA-arbetsområdena i företaget motsvarande ca 70 % av de anställda.
  2. Beräkningen görs på 4-ställig nivå där den fjärde siffran delas upp på chef med underställd personal (kod 1 och 2) respektive icke chef (kod 3, 4 och 5).
  3. Ett krontalsbelopp räknas fram utifrån skillnaderna i medellön i respektive grupp.
  4. Beloppet multipliceras med antalet finansförbundsmedlemmar med den lägre medellönen i respektive grupp
  5. Jämställdhetsutrymmet summeras.

Räknesnurran är ett digitalt verktyg för att beräkna jämställhetsutrymmet.

Observera att räknesnurrans viktning har förändrats något inför år 2013. Beräkningen görs nu med utgångspunkt från andelen Finansförbundsmedlemmar av det underbetalda könet i den aktuella gruppen. Inte som tidigare, dvs den totala andelen Finansförbundsmedlemmar oavsett kön. Detta innebär att beräkningen av utrymmets storlek kan påverkas jämfört med föregående år.

Om du har problem att ladda ner Räknesnurran i excel gör så här:
Tryck på ladda ner Räknesnurran och spara som. Skriv sedan .xlsx efter filnamnet Lika_lon_Raknesnurran.xlsxAntal anställda i företaget:

Grupp (kod) Grupp (text) Kvinnors medellön (kr) Mäns medellön (kr) Differens
Kv-M
Antal kvinnor Varav finansförbunds-medlemmar Antal Män Varav finansförbunds-medlemmar Antal anställda Antal berörda (kumulativt) Jämställdhetssumma (kr) Jämställdhetssummma (kumulativt, kr)
SUMMA:
0
SUMMA:
0