Projektet

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och Finansförbundet enades i kollektivavtalet för perioden 2011-2014 om att det skulle ske ett särskilt arbete för att åtgärda osakliga löneskillnader för lika arbete i bank- och finans­branschen under avtalsperioden 2011-2014. I kollektivavtalet som gäller från och med den 1 januari 2015 har parterna enats om att detta arbete ska fortsätta och kompletteras med ett arbete kring lika lön för likvärdigt arbete. Den partsgemensamma satsningen drivs som ett projekt under namnet Lika lön.

Bakgrunden är att parterna under avtalsförhandlingarna kunde konstatera att det i den gemensamma lönestatistiken finns löneskillnader mellan kvinnor och män som är svåra att förklara. En skillnad i lön är saklig så länge den kan hänföra sig till skillnader i individernas kompetens, arbetsinsats etc. i enlighet med bankens/företagets löneprinciper för lönesättning. Om skillnaderna däremot inte kan förklaras är de osakliga och ska rättställas. BAO och Finansförbundet är ense om att osakliga löner inte ska förekomma.

Sakliga löner är också en av förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare. Bank- och finansbranschen ska ligga i framkant och konkurrera om den bästa arbetskraften, idag och i framtiden. Arbetet med att åtgärda osakliga löneskillnader är alltså även en affärsstrategisk fråga.