Könsneutral jämförelse

LIKVÄRDIGT ARBETE

Det finns inga strikta gränser mellan de olika bedömningsfaktorerna.

Vissa aspekter på ett arbete kan lika väl beskrivas under den ena som under den andra kategorin. Självfallet kan andra kriterier utöver de nämnda tillkomma och andra krav på arbetet identifieras och definieras än dem som beskrivits här. Det väsentliga är att jämförelsen mellan de aktuella arbetena görs på ett konsekvent sätt.

För att bestämma om arbeten är likvärdiga måste man göra jämförelsen med samma måttstock för alla arbeten hos samma arbetsgivare. Det enda krav lagstiftaren ställer i detta sammanhang är att kriterierna för jämförelsen ska vara könsneutrala och att jämförelsen ska göras på ett könsneutralt sätt.

De kriterier som används får varken vara direkt eller indirekt könsdiskriminerande. De får inte heller användas på ett direkt eller indirekt könsdiskriminerande sätt. I detta ligger också att de kriterier som används ska värderas på samma sätt oavsett om det är en kvinna eller man som utför arbetsuppgiften.