Kartläggning & analys

LIKVÄRDIGT ARBETE

Kartläggningen av likvärdigt arbete är en genomgång av kraven i arbetena. Arbetsuppgifterna ska bedömas utifrån vad de kräver av den som utför dem. Alla arbeten, även chefsbefattningar, ska ingå i arbetsvärderingen och värderas utifrån samma grunder. När kravnivån bestämts på alla arbeten är det dags att bedöma vad som ska betraktas som likvärdigt, dvs hur nära i kravnivå arbetena behöver vara för att det ska vara relevant att analysera löneskillnaderna.

Eftersom syftet med kartläggningen och analysen av löner är att upptäcka och åtgärda löneskillnader som har samband med kön, är nästa steg att notera de arbeten som är kvinnodominerade. Ett arbete anses vara kvinnodominerat om mer än 60 procent av arbetstagarna är eller brukar vara kvinnor. Efter detta ska löneläget för de kvinnodominerade arbetena jämföras med löneläget för de likvärdiga arbetena i de fall det kvinnodominerade arbetets löneläge är lägre. Det är arbetet som helhet som ska jämföras med andra arbeten. Osaklig lön kan drabba även män i kvinnodominerade arbeten.

Vid kartläggning och analys av löner för arbeten som är att betrakta som likvärdiga jämförs en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat med en grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med detta arbete men som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat.

Med likvärdigt arbete avses ett arbete som vid en sammantagen bedömning av arbetets krav och natur kan anses ha lika värde som ett annat arbete. Bedömningen ska göras med beaktande av kriterier såsom kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning. Vid bedömning av arbetets natur ska arbetsförhållandena särskilt beaktas.

Befintliga klassificeringssystem, som BESTA, kan användas vid gruppering av arbetsplatsens olika arbetsuppgifter. De kan dock vara trubbiga verktyg för indelning i likvärdiga arbeten, varför andra system kan sökas.

Kartläggningsarbetet inleds med att arbetstagarna inordnas i grupper där arbetstagare med lika eller i stort sett lika arbetsuppgifter inordnas i samma grupp. Därefter inordnas grupperna i förhållande till varandra på så sätt, att grupper med likvärdigt arbete inordnas i samma grupp. Slutligen analyseras eventuella skillnader i lön mellan grupper som utför likvärdigt arbete i de fall den ena gruppens arbete är eller kan anses vara kvinnodominerat. Analysen innebär en jämförelse av lön mellan grupp som utför kvinnodominerat arbete och grupp som utför sådant likvärdigt arbete men som inte är kvinnodominerat.