Hur värderas arbeten?

LIKVÄRDIGT ARBETE

Arbetsvärdering kan sägas vara en metod för att mäta och jämföra kraven i olika typer av arbets-uppgifter och befattningar med hjälp av ett formaliserat system.

På marknaden finns en mängd arbetsvärderingssystem, allt från enkla system till mycket komplexa. Ett företagsspecifikt producerat arbetsvärderingssystem kan ha många fördelar, såsom att kunskap byggs upp i den egna organisationen, att metoden synliggör arbetsuppgifter-na och de krav dessa faktiskt ställer på arbetstagaren. Förändringar kan göras vid behov och kontrollen av systemet bevaras i den enskilda banken/företaget.

Det bör noteras, att diskrimineringslagen inte innehåller något uttryckligt krav på arbetsvärderingssystem. Det enda kravet är att kriterierna för jämförelsen ska vara könsneutrala och att jämförelsen ska göras på ett könsneutralt sätt.

Diskrimineringslagen anger de faktorer som oftast beaktas när arbeten ska värderas, nämligen den kunskap och de färdigheter som krävs för att arbetet ska kunna utföras, den ansträngning och det ansvar som arbetet kräver samt de arbetsförhållanden under vilka arbetet ska utföras.

Observera att det inte är den enskilda arbetstagaren som värderas utan befattningen.