Handelsbanken

Så här gjorde vi:

1. Började förra året på våren 2011 och vi har redan haft ett lönesamtal under hösten 2011 med fokus på jämställda löner. Vi tog fram ny statistik uppdelad på kvinnor och män och ett bildspel för samtliga chefer och medarbetare.

2. Därefter utvärderade vi lönesamtalet på olika sätt. Lönesamtalsenkät som gick ut i banken och vi gjorde analys av siffror och processer. Detta skedde under perioden januari till april 2012.

3. Vi i arbetsgruppen tog sedan fram en gemensam målsättning och överenskommelse om hur vi tillsammans skulle fortsätta implementera den nya arbetsmetoden Lika lön i organisationen samt följa upp densamma . Det gäller för parterna att ha tillit till varandra och att ha samförstånd i alla frågor, även de vi inledningsvis var oense om.

4. Bankens ledning uttalade sitt stöd för frågan.

5. Vi ställde samma ett gemensamt informationsmaterial. Byggde ett grundmaterial som sedan anpassades och kompletterades med hänsyn till målgruppernas frågor och behov. Utgångspunkterna var:

a. enkätsvaren för bankens lönesamtalsenkät (görs en gång om året)
b. regional uppföljning av utfallet från lönesamtalet mellan kvinnor och män
c. Lika löns kursbilder
d. Lönekartläggning och statistik
e. tidigare års interna arbetsmaterial runt lönesamtalsprocessen.

6. Representanter från arbetsgruppen besökte respektive regional personalfunktion och regional klubb runt om i landet och genomförde dialogmöten, där informationsmaterialet gicks igenom och diskuterades. Exempel på frågor som kom upp var bl.a. ”Har vi råd med justeringarna?”, ”Har cheferna mandat att korrigera lönerna?”, ”Kommer ingen annan efteråt att gå in och kontrollera och/eller göra om jobbet?”, ”Är verkligen bankens hela ledning med på detta?” Klara och konkreta svar har getts från arbetsgruppen. Detta har skapat en trygg och gemensam plattform som den regionala personalfunktionen och regionala klubben sedan arbetat vidare utifrån med chefer och kontaktombud.

7. Regionala personalfunktionen och regionala klubbar har träffat och haft dialogmöten utifrån i stort sett samma informationsmaterial med samtliga lönesättande chefer och kontaktombud i sin region inför och i anslutning till lönesamtalsperioden.

8. Den lönesättande chefens och kontaktombudets uppgift har blivit tydlig och klar i banken. Den lokala arbetsgruppen litar på att cheferna gör sitt arbete. De har fullt mandat och ansvar för lönesättningen/lönesamtalet (som de även haft tidigare år).

9. Men arbetet gäller inte bara att korrigera osakliga löneskillnader, utan även att samtidigt driva bankens gemensamma värderingar kring jämställdhet. För att stödja bankens syn på jämställdhet har vi tagit fram en intern jämställdhetsutbildning i e-learningformat. På bankens intranät finns även en samlingssida om jämställdhet vilken innehåller länk till Lika löns hemsida.

I Handelsbankens lokala arbetsgrupp för Lika lön ingår från bankens sida Katarina Berner Frösdal, Magnus Åberg och Jörgen Källback samt från Finansförbundets sida Lena Lindén, Anki Frilund, Charlotte Skog och Inger Nordström.