Checklista

De lokala parterna tillsätter en arbetsgrupp med representanter för arbetsgivaren och Finansförbundets lokala organisation. Arbetsgruppen ska varje år diskutera en plan för det kommande årets arbete. Arbetsgruppen ska också årligen utvärdera arbetsformer, metoder och resultatet av det genomförda arbetet. Utvärde­ringen ligger sedan till grund för nästa års arbete.

Här följer en checklista som kan utgöra ett stöd för det lokala arbetet.

 • De lokala parterna tillsätter en arbetsgrupp med representanter för arbetsgivaren och Finansförbundets lokala organisation.
 • Arbetsgruppen diskuterar och tar fram en plan för det lokala arbetet under året.
 • Arbetsgruppen enas om vilken utbildning och kompetensutveckling som behövs för arbetet.
 • Kvalitén i BESTA-kodningen säkras i samråd mellan arbetsgivare och lokal facklig organisation. Detta ska göras varje år.
 • Företaget gör årliga lönekartläggningar enligt diskrimineringslagen. Arbetsgruppen kan här ha olika roller. Det kan vara arbetsgruppen som i samverkan genomför lönekartläggningen. Ett alternativ är att arbetsgruppen istället utgår från en kartläggning genomförd av en annan partsgemensam grupp i företaget.

  Lika arbete

  • Arbetsgruppen avgör vilka grupper av anställda med lika arbete som är relevanta att rikta särskilt fokus mot och granska, enligt den nya arbetsmetoden.
  • Arbetsgruppen beräknar och stämmer av jämställdhetsutrymmet.
  • Arbetsgruppen fastställer vilken statistik lönesättande chefer behöver. Statistiken ska bland annat visa medellöner för kvinnor respektive män.
  • Chefen tar del av statistiken och genomför lönesamtal.

  Likvärdigt arbete

  • Arbetsgruppen tar fram en könsneutral metod för lönejämförelser mellan kvinnodominerande arbeten och andra arbeten som bedöms som likvärdiga.
  • Arbetsgruppen kartlägger kraven för företagets olika arbeten. Alla arbeten, även chefsbefattningar ska ingå i arbetsvärderingen.
  • Arbetsgruppen tar fram bedömningskriterier som ligger till grund för en sammantagen bedömning av arbetets krav och natur.
  • Arbetsgruppen bedömer vad som ska betraktas som likvärdigt och inordnar arbetstagarna i grupper med likvärdigt arbete. För att bestämma om arbeten är likvärdiga måste man göra jämförelsen med samma måttstock för alla arbeten hos arbetsgivaren.
  • Arbetsgruppen analyserar skillnader i lön mellan grupper där den ena gruppen är kvinnodominerad.
  • Om det finns löneskillnader mellan olika grupper med likvärdigt arbete som direkt eller indirekt bedöms ha ett samband med kön ska de osakliga skillnaderna åtgärdas.
  • Detta sker i de ordinarie lönerevisionerna av de lönesättande cheferna.

   

 • Arbetsgruppen utvärderar årligen arbetsformer, metoder och resultatet av det genomförda arbetet.
 • Tänk på att arbetet med att åtgärda osakliga löneskillnader ska integreras i och bli en naturlig del av den ordinarie lönesättningsprocessen.