Bedömningsfaktorer

LIKVÄRDIGT ARBETE

Kunskap och färdigheter
Den kunskap och förmåga eller de färdigheter ett arbete kräver brukar förvärvas genom utbildning och praktisk erfarenhet.

Yrkeskunskaper kräver i vissa fall en föregående teoretiska utbildning. I andra fall kan kunskaperna förvärvas på annat sätt, t.ex. direkt på arbetsplatsen, genom träning under överinseende av särskild handledare eller av arbetskamrat.

Många arbeten kräver förmåga att analysera och lösa problem, förmåga att välja mellan olika handlingsalternativ och att göra sådana val med gott omdöme. Dessa och liknande aspekter på arbetet utgör ofta del av den grundläggande kompetens som krävs för att arbetet ska kunna utföras.

Färdigheter kan också vara de krav arbetet ställer på förmåga att kunna kommunicera effektivt med människor både inom och utom en organisation (social kompetens). Ibland är denna förmåga central för arbetsuppgiften.

Att kunna sköta flera olika arbetsuppgifter samtidigt, s.k. simultankapacitet är också en viktig förmåga som i vissa arbeten inte alltid identifieras eller beaktas. Krav på fingerfärdighet, minnesgodhet och samordningsförmåga hör också hit.

Ansträngning
Den arbetsinsats som ett visst arbete kräver kan beskrivas som den psykiska anspänning och den fysiska ansträngning som behövs för att arbetet ska bli utfört.

Psykiskt kan det vara fråga om olika grader av koncentration och uppmärksamhet, stress eller ansträngning av sinnesorganen (hörsel och syn). Det kan också vara fråga om krav att snabbt kunna anpassa sig till förändringar i arbetsmiljön, t.ex. genom införandet av ny teknologi.

Fysiskt krävande är ett arbete som är tungt, som utsätter arbetstagaren för ensidig belastning, som kräver små muskelrörelser, obekväm arbetsställning eller stillasittande i långa perioder eller som innebär tunga lyft. Också arbete som kräver många ”små” lyft kan vara tungt och medföra belastning på leder m.m. Att sitta långa perioder vid en och samma arbetsstation kan också vara fysiskt krävande.

Ansvar
I det ansvar som arbetet kräver ligger självfallet graden av det självständiga beslutsfattande som krävs för att arbetsuppgiften ska bli utförd.

En typ av ansvar relaterar också till det traditionella arbetsledningsansvaret; att handleda, utbilda, motivera, samordna, övervaka och kontrollera arbetstagares insatser. En annan typ av ansvar relaterar till det ekonomiska ansvaret; att ha hand om pengar eller att ansvara för beslut med ekonomiska konsekvenser, budget, investering etc. Ansvar utövas också av den som agerar i frånvarande arbetsledares ställe. I många verksamheter är det också väsentligt hur information, som arbetsgivaren förfogar över, hanteras. Det kan vara information om marknad eller kunder. Ansvaret för att upprätthålla en god standard på informationen och skydda den mot felaktigt eller obehörigt utnyttjande kan också höra hit liksom att underhålla och vårda arbetsgivarens materiella resurser, maskiner och produkter.

Arbetsförhållanden
De förhållanden under vilka ett arbete ska utföras ska också beaktas. Onormal temperatur, föroreningar av olika slag, arbete under jord, oregelbundna arbetstider
m.m. belastar arbetstagaren och beaktas ofta när man värderar ett arbete. Detsamma gäller buller, vibrationer, damm och liknande. Att sitta isolerad vid sitt arbete, att ofta bli störd eller avbruten, att åläggas att utföra flera eller många arbetsuppgifter samtidigt kan också vara krav som bör beaktas när man beskriver arbetsförhållanden, liksom graden av stress.