Arbetsmetod

LIKVÄRDIGT ARBETE

BAO och Finansförbundet är ense om att inom projektet Lika lön inleda ett arbete kring lika lön för likvärdigt arbete.

När de lokala parterna bedömer att arbetet med Lika lön för lika arbete har blivit etablerat ska ett arbete kring likvärdigt arbete inledas, dock senast under första kvartalet 2016. (Tidpunkten avser banker som varit anslutna till kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet mellan åren 2011-2014.)

Arbetet ska ske på en övergripande nivå i företaget i den arbetsgrupp som lokalt har bildats för arbetet med Lika lön.

Utifrån gällande lagstiftning tar arbetsgruppen fram en metod som ligger till grund för lönekartläggningen vid lönejämförelser mellan kvinnodominerade arbeten och andra arbeten som inte är kvinnodominerade men bedöms som likvärdiga. Ett arbete betraktas som kvinnodominerat när andelen kvinnor i en viss typ av arbete uppgår till eller överstiger 60 %.

På Diskrimineringsombudsmannens finns information om lönekartläggning och övrigt material. (Diskrimineringsombudsmannens e-utbildning om lönekartläggning)